ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2552

ณ ห้องประชุมอบต.โพทะเล